Báo cao trường THCS Hồng Thuận năm học 2015-2016

Tháng Hai 15, 2017 3:46 chiều
tr­êng THCS hång thuËn B¸o c¸o tæng kÕt toµn tr­êng

                     N¨m häc : 2015-2016

 

Kính thưa các quý vị đại biểu  khách quý

Kính thưa các thày giáo ,cô giáo

Các em học sinh yêu quý

Trong không khí phấn khởi của cả nước, kỷ niệm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu –  Chào mừng sự thành công của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu  Hội đồng nhân dân các cấp – Được sự chỉ đạo của PGD & ĐT huyện Giao Thủy, được sự đồng ý của Đảng ủy- HĐND – UBND nhà trường tổ chức buổi tổng kết năm học 2015-2016. Trước tiên , tôi xin kính chúc toàn thể các vị đại biểu ,các thày cô giáo ,các em học sinh  lời chúc tốt đẹp nhất ,chúc buổi lễ tổng kết năm học 2015-2016 của trường chúng ta thành công tốt đẹp, xin nhiệt liệt chúc mừng.

Kính thưa các quý vị đại biểu ,

Kính thưa các thày giáo ,cô giáo

Các em học sinh yêu quý

Thực hiện nhiệm vụ n¨m häc 2015 -2016 – Năm học tiÕp tôc thực hiện triển khai Nghị quyết số 29 của trung ương về: “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo Việt nam, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” .

Năm học chỉ đạo tiếp tục có sự đổi mới trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh, trọng tâm là phát huy năng lực của học sinh .

Thùc hiÖn  các chỉ thị cña bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, cña sở GD-ĐT tỉnh Nam Định, cña  Phòng GD-ĐT huyÖn  Giao Thủy. N¨m häc tiÕp tôc thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “Mçi thÇy,c« gi¸o lµ mét tÊm g­¬ng ®¹o ®øc, tù häc vµ s¸ng t¹o” với các phong trµo thi ®ua “X©y dùng tr­êng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch cùc”.

D­íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phßng gi¸o dôc ®µo t¹o huyÖn Giao Thuû , sù quan t©m lãnh đạo cña c¸c cÊp uû ®¶ng ,của chÝnh quyÒn, sự giúp đỡ của héi cha mẹ học sinh vµ nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, cïng víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh¾c phôc mäi khã kh¨n ,của ®éi ngò c¸c thÇy c« gi¸o ®· làm việc s¸ng t¹o, ®æi míi trong gi¶ng d¹y  vµ các em häc sinh  tÝch cùc trong häc tËp ,nªn  ®· hoµn thµnh ®­îc c¸c nhiÖm vô, chØ tiªu ®· ®Ò ra.

   1/ công tác phæ cËp ,ph¸t triÓn và duy tr× sÜ sè :

  1. KÕt qu¶ duy tr× sÜ sè
 

Khèi líp

 

Sè líp

 

Sè häc sinh

Sè häc sinh

t¨ng, gi¶m   

Lý do t¨ng gi¶m
KH ®Çu n¨m Thùc hiÖn cuèi n¨m T¨ng Gi¶m  
6 6 247 245   2 02 HS chuyÓn tr­êng
7 6 243 237   6 03 HS chuyÓn tr­êng

03 HS bá häc

8 6 255 236   19 15 HS chuyÓn tr­êng

04 HS bá häc

9 5 208 196   12 10 HS chuyÓn tr­êng

02 HS bá häc

Céng 23 953 913   39  

  1. 2. KÕt qu¶ phæ cËp:
  • Hs TN TH vµo líp 6: 100%
  • Hs TN THCS n¨m 2015:  100%
  • TØ lÖ Hs 15 – 18 tuæi TN THCS, BTTHCS: 83,47%
  • TØ lÖ Hs 15 tuæi TN THCS: 85,83%

2/ công tác  gi¸o dôc ®¹o ®øc :

Trong năm học võa qua, c¸c h×nh thøc gi¸o dôc đạo đức ®­îc duy tr× ®Òu vµ t­¬ng ®èi cã hiÖu qu¶ .§éi thiÕu niªn tiÒn phong ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua s«i næi trong c¸c líp . §· chó träng tËp huÊn vµ chØ ®¹o ho¹t ®éng đội ngò c¸n bé líp . Đã kết hîp ho¹t ®éng ngoµi giê theo c¸c chñ ®Ò, chñ ®iÓm víi c¸c cuéc thi : ” Sáng tạo KHKT-TNNĐ , Chinh phục vũ môn, xe đạp điện an toàn, Sáng tạo xanh ..” .Công tác thi đua của Đội đã phát huy được tính dân chủ , công khai và tiếp tục đã có chiều sâu .§¹i ®a sè c¸c thÇy c« chñ nhiÖm cã ý thøc vµ ph­¬ng ph¸p chñ nhiÖm kh¸ tèt . §¹i ®a sè các em häc sinh cã ý thøc tèt, biÕt lµm chñ b¶n th©n tù qu¶n chÝnh m×nh trong tu d­ìng ®¹o ®øc . NhiÒu tËp thÓ líp cã nÒn nÕp ý thøc tèt , đó là: 9 B, 8A , 8C , 9A, 8G,…

XÕp lo¹i ®¹o ®øc cuèi năm ở các khối lớp cô thÓ nh­ sau:

Khèi líp Tèt Kh¸ TB YÕu
Sl % Sl % Sl % Sl %
6 205 83,7 28 11,4 12 4,9    
7 155 65,4 68 28,7 14 5,9    
8 189 80,1 42 17,8 5 2,1    
9 179 91,8 16 7,7 0 0    
T.trường 728 79,7 154 16,9 31 3,4 0 0

Hạnh kiểm loại tốt tăng 5,9 %, không có học sinh xếp loại đạo đức yếu

Tuy thế c¸c vÊn ®Ò vÒ ®¹o ®øc  ch­a tèt cÇn kh¾c phôc ®ã lµ :

– TÝnh tù gi¸c, tù chñ cña mét bé phËn häc sinh cßn qu¸ thÊp  vÒ thùc hiÖn nhiÖm vô , néi quy cña nhµ tr­êng ,cña líp .

– Cßn cã häc sinh khi giao tiÕp nãi n¨ng  không văn hóa ,ham mª chơi bời ,hiÖn t­îng va ch¹m dÉn ®Õn ®¸nh nhau vẫn cßn  x¶y ra 7C.. ,  có học sinh ăn trộm, ăn cắp ( h/s 6B).

– ý thøc thùc hiÖn luËt giao th«ng chưa tèt khi ®Õn tr­êng hoÆc khi tan  häc      .     Nh¾c nhë  líp xÕp cuèi tr­êng lµ : Lớp 7C, 6D.

3- công tác d¹y vµ häc:

NÒn nÕp d¹y vµ häc duy tr× kh¸ tèt, gi¸o viªn ®· chó träng ®Õn ®æi míi phï hîp víi néi dung ch­¬ng tr×nh. KØ c­¬ng trong d¹y vµ häc được đảm bảo . §¹i ®a sè thÇy c« gi¸o cã ý thøc tr¸ch nhiÖm, cã l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp, n¨ng lùc chuyªn m«n v÷ng, có ý thức cầu tiến.

  • ¹i ®a sè học sinh cã ®Çy ®ñ s¸ch vë ®å dïng häc tËp .C¸c em cã ý thøc häc tËp, và ph­¬ng ph¸p häc tËp tèt. Do ®ã kÕt qu¶ häc tËp  lu«n ®¹t kÕt qu¶ cao ,nhiÒu líp cã phong trµo thi ®ua häc tËp kh¸ tèt chÊt l­îng tõng b­íc ®i lªn .

–  C¸c bé m«n chÊm chÐo t¹i phßng gi¸o dôc có kêt quả cao là : Văn 9 xếp thứ 4/23 , ,Toán 9 xếp thứ 7/23 , Văn 6 xếp thứ 8/23  .

KÕt qu¶ häc lùc c¶ n¨m:

Khèi líp Giái Kh¸ TB Yếu KÐm
Sl % Sl % Sl % Sl % Sl %
6 41 16,7 130 53,1 65 26,5 7 2,9 2 0,8
7 59 24,9 106 25,1 66 27,8 6 2,5 0 0
8 69 29,2 117 49,6 42 17,8 8 3,4 0 0
9 64 32,8 94 48,2 37 19 0 0 0 0
T.trường 233 25,5 447 48,9 210 24,0 21 2,0 2 0,2
N¨m ngo¸i 189 20,3 451 48,4 267 28,6 21 2,3 4 0,4

 

Häc lùc ®¹t trung b×nh trë lªn chiÕm 97,8 %, loại yÕu  kÐm chiếm 2,2 giảm 0,5 % so với năm học trước , Nh­ vËy thi l¹i cã 21 em, l­u ban thẳng 2 häc sinh .

– Tuyên dương các thầy cô có chất lượng cao qua 4 đợt kiểm tra chất lượng đề của sở giáo dục và của PGD-ĐT trong cả năm học, đó là :

Nhất tổ xã hội là cô Nguyễn Thị Xuyến, thứ nhì là cô Tô Thị Xuân, thứ ba là cô Phan Thị Thúy.

Nhất tổ tự nhiên là Cô  Trần Thị Nhàn; thứ nhì là cô Nguyễn Thị Nguyệt ; thứ 3 là thày Trần Ngọc Thìn.

ChÊt l­îng häc sinh giái c¶ n¨m  xÕp thø 3/23 trường của huyện .Đội tuyển Văn 9 do cô Nguyễn Thị Xuyến bồi dưỡng có 2 h/s được thi tỉnh và 1 h/s đạt giải KK .§éi tuyÓn häc sinh giỏi môn Văn 8 xếp thứ 5 do cô  giáo Đoàn Thị Dinh bồi dưỡng, Môn Toán 6 xếp thứ 8 do cô  giáo Nguyễn Thị Nguyệt bồi dưỡng.

KÕt qu¶ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh có 7 giải . Đó là

1 Nguyễn Tuấn Thành Tin học Giải nhì
2 Phạm Thị Thu Hiền Ngữ Văn Giả ba
3 Đặng Thị Điệp Ngữ Văn Giải KK
4 Nguyễn Thị Loan Ngữ Văn Giải KK
5 Bùi Tuấn An Vật Lý Giải KK
6 Phạm Chí Công Toán Giải KK
7 Nguyễn Quang Huy Tin Học Giải KK

 

KÕt qu¶ thi học sinh giỏi cấp Huyện có 34 giải- tăng 6 giải . Đó là,

           
STT Họ và tên Lớp Môn Giải Giáo viên
1 Đỗ Trung Hào 6A Toán Nhất Nguyễn Thị Nguyệt
2 Phan Thị Minh Thư 6A Toán Nhất Nguyễn Thị Nguyệt
3 Nguyễn Thu Thịnh 8A Ngữ văn Nhất Đoàn Thị Dinh
4 Trần Hiến Chương 6A Toán Nhì Nguyễn Thị Nguyệt
5 Phạm Thị Phương Anh 7A Tiếng Anh Nhì Bùi Thị Luyến
6 Đinh Văn Toàn 7A Toán Nhì Cao Bình Dị
7 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8A Hóa học Nhì Cao Bình Dị
8 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 8A Ngữ văn Nhì Đoàn Thị Dinh
9 Phạm Thị Yến 8A Ngữ văn Nhì Đoàn Thị Dinh
10 Đặng Việt Hoàng 8A Sinh Nhì Đặng Việt Cường
11 Nguyễn Tiến Sơn 8A Tiếng Anh Nhì Bùi Thị Bảy
12 Nguyễn Phạm Đức Thịnh 8A Vật lý Nhì Nguyễn Thị Thúy Nga
13 Đỗ Nam Trường 8A Vật lý Nhì Nguyễn Thị Thúy Nga
14 Nguyễn Tiến Sơn 8A Vật lý Nhì Nguyễn Thị Thúy Nga
15 Đặng Thị Hồng Quyên 6A Ngữ văn Ba Trần Thị Hạnh
16 Phạm Thị Quyên 6A Tiếng Anh Ba Phạm Thị Phương
17 Nguyễn Thị Anh Thư 6A Tiếng Anh Ba Phạm Thị Phương
18 Phạm Diệu Linh 7A Ngữ văn Ba Phạm Thị Thu
19 Nguyễn Thị Nga 7A Ngữ văn Ba Phạm Thị Thu
20 Phạm Thị Tuấn Anh 7A Toán Ba Cao Bình Dị
21 Phạm Thị Yến 8A Hóa học Ba Cao Bình Dị
22 Đặng Thu Hoài 8A Lịch sử Ba Nguyễn Thị Thơm
23 Phạm Thị Kim Chi 8A Ngữ văn Ba Đoàn Thị Dinh
24 Phạm Thùy Dung 8A Ngữ văn Ba Đoàn Thị Dinh
25 Nguyễn Thị Duyên 8A Địa lý Ba Tô Thị Xuân
26 Vũ Thị Hương 8A Địa lý Ba Tô Thị Xuân
27 Cao Thị Tú Uyên 8A Địa lý Ba Tô Thị Xuân
28 Đỗ Thị Ngọc Diệp 8A Anh Ba Bùi Thị Bảy
29 Đặng Thị Nhật Ánh 7A Ngữ văn K K Phạm Thị Thu
30 Lương Thị Mai 7A Tiếng Anh K K Bùi Thị Luyến
31 Phạm Thị Thư 7A Toán K K Cao Bình Dị
32 Tạ Thị Thúy Quỳnh 8A Lịch sử K K Nguyễn Thị Thơm
33 Trần Văn Phong 8A Tiếng Anh K K Bùi Thị Bảy
34 Trần Văn Phong 8A Vật lý K K Nguyễn Thị Thúy Nga

 

Công tác tham gia ra đề thi xếp thứ  nhất huyện.

Trường ta thi sáng tạo KHKT xếp thứ 2 của huyện và 2 em học sinh lớp 9A được tham gia thi cấp tỉnh

N¨m häc 2015-2016 viÖc d¹y thªm ,häc thªm duy tr× ®óng theo quy ®Þnh cña UBND TØnh.

Tuy thÕ trong ho¹t ®éng trÝ dôc vẫn cßn những tồn tại cÇn ph¶i kh¾c phôc nh­  sau:

– Còn có thầy cô giáo chưa thực sự nhiệt tình với công tác giảng dạy , chưa đổi mới trong phương pháp truyền thụ cho học sinh ,chưa chuẩn bị bài chu đáo nên hiệu quả giảng dạy còn thấp .

– TØ lÖ häc sinh l­êi häc cßn kh¸ cao. Mét sè häc sinh cßn m¶ng ch¬i rñ rª nhau vµo ®iÖn tö, lùc häc kÐm dÇn dÉn ®Õn ch¸n häc. Số học sinh trong lớp học còn quá đông, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu suất giờ dạy.

– Sù phối hợp gi÷a gi¸o viªn chñ nhiÖm gi¸o viªn bé m«n víi phô huynh cßn có h¹n chÕ Còn có những phụ huynh häc sinh chưa thực sự chó ý  ®Õn viÖc häc cña häc sinh ë nhµ ,ch­a quan t©m ®Õn chÊt l­îng häc tËp cña con c¸i.

4 –Ho¹t ®éng v¨n thÓ, vÖ sinh häc ®­êng:

– C¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao ho¹t ®éng gi÷a giờ đã được triển khai theo quy định. Đội tuyển TDTT do thÇy giáo Vò V¨n §µi , thÇy giáo Đoàn Ngọc Trịnh phô tr¸ch có 4 học sinh tham gia thi tỉnh và đạt 1 giải nhì. 2 giaỉ ba, 1 giaỉ KK .Toàn đoàn xếp thứ 5/ 23 của huyện .

– VÖ sinh tr­êng học kh¸ tèt .

–  Nhµ tr­êng ®· phæ biÕn luËt BHYT ®Õn häc sinh và phụ huynh học sinh .Yêu cầu của chủ tịch UBND huyện Giao Thủy là 100 % học sinh đến trường phải tham gia mua bảo hiểm y tế. Toµn tr­êng đã có 752 häc sinh mua BHYT tù nguyÖn bằng 96,7 % . Các lớp có 100% học sinh tham gia mua bảo hiểm y tế là : 6A. 6B, 6C,6D, 6E, 7A, 7B, 7E, 7G; 8A, 8B,8E, 8G; 9A, 9B, 9E -( 16/22 lớp đã hoàn thành chỉ tiêu), Các xóm có phong trào tốt là : Xóm 6; 7; 8; 10,12,13; 18 (7/18 xóm đã hoàn thành ) .

5-Lao ®éng x©y dùng c¬ së vËt chÊt:

– Ban lao ®éng ®· ®iÒu hµnh lao ®éng chñ yÕu söa sang, vÖ sinh khu vùc tr­êng .  C¶nh quan nhµ tr­êng đã có nhiều  đổi mới.

Ủy ban nhân dân xã đã xây 10 phòng chức năng, xây cổng , nhà bảo vệ, tường bao phía đông và đã bắt đầu đưa vào sử dụng.

– Ban th­êng trùc héi phô huynh ®· ph¸t ®éng ®ãng gãp tù nguyÖn đóng mới 8 bộ cửa lớp,14 bộ cửa sổ, đóng mới 13 bộ bàn ghế học sinh, 2 bộ bàn ghế giáo viên, sửa chữa hệ thống điện, cửa, bàn ghế, mua sắm cơ sở vật chất  cho các phòng chức năng. Hoàn thành làm sân phía đông, xây và trồng các bồn hoa, cây bóng mát, hệ thống thoát nước , làm thêm nhà để xe.

Thưa các vị đại biểu , thưa các thày cô giáo và các em học sinh

Ban thi ®ua của nhà trường tuyªn d­¬ng khen th­ëng tËp thÓ líp nh­ sau:

Khen thứ nhất : 9 B, 8C , thứ nhì:  9A, 8A ,9E, thứ ba là 8G.

. VÒ khen c¸ nh©n  có 386 HS , trong ®ã có 177   HS  giái,   209 HS tiªn tiÕn

  • Ò nghÞ toµn tr­êng cho mét trµng ph¸o tay ®Ó nhiÖt liÖt chµo mõng nh÷ng thµnh tÝch mµ Thµy vµ trß ®· ®¹t ®­îc trong n¨m häc vừa  qua

 

KÝnh th­a c¸c vÞ ®¹i biÓu , kính th­a c¸c thµy c« gi¸o, c¸c em häc sinh th©n mÕn .

N¨m häc 2015-2016 ®· kÕt thóc . Sù  thµnh c«ng  cña n¨m häc, trước tiên là do có sự quan t©m chØ ®¹o s©u s¾c cña §¶ng ñy –H§ND –UBND  , ®­îc sù quan t©m gióp ®ì cña c¸c ban ngµnh trong x· , ®­îc sù ñng hé cña héi cha mÑ häc sinh, nhà trường chóng ta ®·  quyÕt t©m thi ®ua v­ît qua nhiÒu khã kh¨n .đÈy m¹nh qu¶n lý t¨ng c­êng kû c­¬ng, kû luËt ®Èy m¹nh  hiÖu suÊt d¹y, hiÖu suÊt häc , mçi thÇy c« gi¸o mçi em häc sinh ®· quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để từng bước, n©ng cao chÊt l­îng ®¹o ®øc vµ chÊt l­îng trÝ dôc, gãp phÇn  hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô n¨m häc 2015-2016 , t«i còng mong muèn r»ng, sau buæi tæng kÕt n¨m häc h«m nay ,mçi thµy c« gi¸o , c¸c em häc sinh sÏ ®óc rót cho m×nh nh­ng kinh nghiÖm nh÷ng bµi häc .thÊy ®­îc mÆt m¹nh, mÆt yÕu ®Ó lµm c¬ së x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m häc sau ,T«i còng rÊt mong muèn §¶ng ñy – H§ND- UBND tiÕp tôc quan t©m chØ ®¹o s©u s¸t ®èi víi nhµ tr­êng ,mong muèn sù ñng hé cña c¸c ban ngµnh , cña h«Þ cha mÑ häc sinh t«i tin t­ëng r»ng n¨m häc tíi năm học 2016-2017 sÏ thµnh c«ng h¬n n÷a

Cuèi cïng Tôi xin kÝnh chóc toµn thÓ c¸c vÞ ®¹i biÓu, c¸c thÇy c« gi¸o ,c¸c em häc sinh víi nh÷ng thµnh ®¹t vµ h¹nh phóc – Chóc c¸c em häc sinh víi nh÷ng ngµy nghØ hÌ, vui ch¬i an toàn và bæ Ých. Chúc các em học sinh lớp 9 thi vào lớp 10 có kết quả cao nhất đạt được ước mơ của mình. Chóc cho buæi lÔ Tæng kÕt n¨m häc 2015-2016 thµnh c«ng vµ có nhiều ý nghÜa  . 

   Xin tr©n träng c¸m ¬n

Hång ThuËn ,  ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2016

HiÖu tr­ëng

 

 Cao V¨n ChiÕn